نمونه سوالات پيام نور سال 92و11 ترم قبلی

نمونه سئوالات رشته هنر- نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : پنجشنبه سی ام دی 1389 - 17:51 , در دسته بندی : هنر(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته هنر(صنايع دستي-طراحي پارچه-هنر اسلامي(نگارگري)-پژوهش هنر) - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

 1. آشنايي با هنرهاي سنتي ايران-1226004-1712024
 2. تاريخچه كتابت-1226005-1712047
 3. آشنايي با هنر درتاريخ2-1712014
 4. مباني هنرهاي تجسمي1-1226008-1712027-1712018
 5. حكمت هنر اسلامي-1226043-1712117-1712006
 6. آشنايي با هنر در تاريخ2-1226034-1712036-1712014
 7. هنر و تمدن اسلامي2-1712016-1226031-1712034-1712016
 8. هنر و تمدن اسلامي1-1226027-1712029-1712015
 9. هندسه نقوش در صنايع دستي ايران1-1226006-1712025
 10. انسان،طبيعت،طراحي1-1226016-1712031-1712023
 11. حكمت هنر اسلامي-1226043-1712117-1712006
 12. آشنايي با هنر درتاريخ1-1712013-1226023-1712030
 13. هنر درتمدن اسلامي2-1226031-1712034-1712016
 14. هندسه نقوش در صنايع دستي ايران2-1226012-1712031
 15. خوشنوسي و طراحي حروف1-1226017-1712052
 16. تحول صنايع دستي در دنيا-1226026-1712053
 17. آشنايي با هنر در تاريخ2-1226034-1712036-1712014
 18. مباني هنرهاي تجسمي2-1226011-1712032-1712019
 19. انسان،طبيعت، طراحي1-1226016-1712031-1712023
 20. تحول صنايع دستي در دنيا-1226026-1712053
 21. انسان،طبيعت، طراحي2-1226022
 22. آشنايي با كامپيوتر و كاربردآن-1115229-12114065-1115014

 لينك دانلود(دانلود رایگان)


نمونه سئوالات رشته زیست شناسی - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : پنجشنبه سی ام دی 1389 - 17:49 , در دسته بندی : زيست شناسي(كليه گرايشها) با

1.ریاضی1-1111113

2.پروتوزئولوژی-1112006

3.آمار زیستی-1117083

4.تشریح و مورفولوژی گیاهی-1112008

5.آئین نگارش متون علمی-1213117

6.فیزیک عمومی-1113109

7.شیمی آلی-1114086

8.شیمی2-1114084

9.مبانی بیو شیمی-اصول بیوشیمی-1112162و...

10.شیمی عمومی1-1114082

11.کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی- کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش-1115214و...

12.متون زیست شناسی-زبان تخصصی-1112120و...

13.سیتوژنتیک گیاهی-1112063

14.فیزیولوژی تنش-1112061

15.شیمی محیط زیست-1114037-1114091

16.ویروس شناسی-1112052

17.زیست شناسی گیاهی-زیست شناسی گیاهی2-1112054و...

18.جانورشناسی2-1112042

19.جنین شناسی-1112046

20.رشد و نمو گیاهی-1112051

21.تکامل موجودات زنده-زیست شناسی تکوینی-1112048-1112187

22.ژنتیک-1112036

23.روشهای تکثیر گیاهان-1112060

24.فیزیولوژی جانوری2-1112033

25.اکولوژی عمومی-اکولوژی-1112049و...

26.فیزیولوژی گیاهی2-1112039

27.زیست شناسی انگل ها-1112044

28.ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان-1112035

29.میکروبیولوژی محیطی-1112026

30.متون زیست شناسی-1112025

31.جانورشناسی-1112029

32.فیزیولوژی جانوری3-1112038

33.بیوفیزیک-1112041

34.فیزیولوژی جانوری1-1112023

35.میکروبیولوژی عمومی-میکروبیولوژی  و بهداشت-1112018

36.زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست شناسی سلولی و مولکولی2-11112016و...

37.زیست شناسی پرتوی-1112022

38.بافت شناسی-1112027

39.فیزیولوژی گیاهی1-1112031

40.اصول و روشهای رده بندی گیاهان-1112058

41.سیستماتیک گیاهی2-1112020

42.تالوفیت ها-1112014

43.زیست شناسی جانوری –زیست شناسی جانوری2-1112015و...

44.مبانی بیو شیمی-1112010

45.سیستماتیک گیاهی1-1112012

46.ریاضی2-1111114

  

لينك دانلود(دانلود رایگان)


نمونه سئوالات تاریخ تابستان1390-امکان خرید تک درس

تاریخ ارسال : دوشنبه بیستم دی 1389 - 12:17 , در دسته بندی : تاريخ(كليه گرايشها) با

مباني جامعه شناسي1

شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران پيش از اسلام

قرائت متون تاريخي به زبان فارسي1

تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني

روش تحقيق در تاريخ

تاريخ اسلام از ميلاد پيامبر اكرم(ص) تا سال 41 هجري

قرائت متون تاريخي به زبان عربي1

تاريخ اروپا در قرون وسطي

كليات و مباني علم تاريخ

تاريخ اروپا در قرون جديد

تاريخ نگاري و تحولات آن در ايران و جهان

قرائت متون تاريخي به زبان فارسي2

شناخت و نقد منابع و ماخذ ايران بعد از اسلام

تاريخ انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام


نمونه سئوالات تاریخ نيمسال دوم 89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : دوشنبه بیستم دی 1389 - 12:16 , در دسته بندی : تاريخ(كليه گرايشها) با

اصول علم سياست-مباني علم سياست

تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني

تاريخ اروپا در قرون وسطي

تاريخ تشييع1از آغاز تا 5 هجري

كليات و مباني علم تاريخ

تاريخ تشييع

تاريخ زندگاني ائمه معصومين(ع)

تاريخ نگاري و تحولات آن در ايران و جهان

تاريخ تحولات سياسي(از زوال ايلخانان تا آغاز حكومت صفويان)

قرائت متون تاريخي به زبان فارسي2

تاريخ هنر و معماري اسلامي

روانشناسي اجتماعي

اصول علم سياست-مباني علم سياست

مباني و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران پيش از اسلام

تاريخ ايران از ايلامي ها و آريائي ها ت پايان دوره هخامنشي

قرائت متون تاريخي به زبان فارسي 1

تاريخ يونان و روم

گاهشماري و تقويم

تاريخ ايران در دوره ساسانيان

تاريخ اسلام از ميلاد پيامبر تا سال 41 هجري

تاريخ تحولات .... ايران در دوره سامانيان. ديلميان وغزنويان

قرائت متون تاريخي به زبان عربي1

تاريخ تحولات سياسي جهان اسلام از سال 40 تا 227 ه.ق

تاريخ بيزانس

تاريخ تحولات سياسي و... ايران در دوره سلجوقيان

تاريخ تحولات سياسي ايران در دوره غوريان و خوارزمشاهيان

تاريخ تحولات سياسي جهان اسلام از سال 227 تا سقوط بغداد

كليات جغرافيا(با تكيه بر جغرافياي ايران)

تاريخ اروپا درقرون جديد

زبان تخصصي2

تاريخ عثماني و خاورميانه

تاريخ تحولات سياسي دردوره صفويان

تاريخ انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام

فلسفه تاريخ

تاريخ تحولات سياسي ايران دردوره افشاريان و زنديان

تاريخ تحولات ايران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطيت

انقلاب مشروطيت و تحولات ايران تا انقراض قاجاريه

تاريخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهاني اول

تاريخ نفت در ايران و خاورميانه

تاريخ خليج فارس و سرزمين هاي همجوار

تاريخ تحولات ايران از انقراض قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد32

انقلاب اسلامي و ريشه هاي تاريخي آن

تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تاكنون

مباني تاريخ اجتماعي ايران

روش تحقيق در تاريخ

روش تفكر سياسي در دوره قاجار

مباني حكومت و ساخت قدرت در ايران


نمونه سئوالات تاریخ نيمسال اول89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : دوشنبه بیستم دی 1389 - 12:15 , در دسته بندی : تاريخ(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات تاریخ تابستان1389-امکان خرید تک درس

تاریخ ارسال : دوشنبه بیستم دی 1389 - 12:4 , در دسته بندی : تاريخ(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات تاریخ نيمسال دوم89-88امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : سه شنبه چهاردهم دی 1389 - 13:7 , در دسته بندی : تاريخ(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم های گذشته****


نمونه سئوالات تاریخ نيمسال اول89-88 دسترسی رایگان

تاریخ ارسال : سه شنبه چهاردهم دی 1389 - 13:6 , در دسته بندی : تاريخ(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم های گذشته****

 


نمونه سئوالات تربیت بدنی تابستان1390-امکان خرید تک درس

تاریخ ارسال : سه شنبه چهاردهم دی 1389 - 13:5 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

تربيت بدني و ورزش معلولين

مباني رواني و اجتماعي تربيت بدني

تربيت بدني در مدارس

مديريت تاسيساتي ورزشي

آشنايي با كامپيوتر

فيزيولوژي انساني

آناتومي انساني

تغذيه و ورزش

بهداشت و ورزش

حركت شناسي

حركات اصلاحي

رشد و تكامل حركتي

فيزيولوژي ورزشي1

يادگيري حركتي

اصول و مباني تربيت بدني

مديريت سازمانهاي ورزشي

فيزيولوژي ورزشي2

كمكهاي اوليه

تاريخ تربيت بدني

آسيب شناسي ورزشي

مقدمات بيومكانيك ورزشي

مديريت و طرز اجراي مسابقات

حقوق ورزشي

حركت درماني

علم تمرين

مقدمات روش تحقيق

سنجش و اندازه گيري كاربردي

فيزيولوژي ورزشي3

علم تمرين2

سرپرستي و مديريت اردوها وكاروانهاي ورزشي

مباني روانشناسي ورزشي

مديريت ورزشهاي هواي آزاد

مباني مديريت رفتار سازماني

زبان تخصصي2

ساختار و ضوابط انواع سازمانهاي ورزشي

مديريت فضاها و اماكن ورزشي

مديريت مسابقات واردوهاي ورزشي


نمونه سئوالات تربیت بدنی نيمسال دوم 89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : سه شنبه چهاردهم دی 1389 - 13:4 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

كامپيوتر-آشنايي باكامپيوتر

سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

متون خارجي تخصصي2

اصول و مباني تربيت بدني-اصول و فلسفه تربيت بدني

رياضيات پايه و مقدمات آمار

آمادگي جسماني1

آناتومي انسان

يادگيري حركتي

مديريت سازمان هاي ورزشي-مباني مديريت سازماندهي و برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش

مباني رواني و اجتماعي تربيت بدني

شنا2

تاريخ تربيت بدني (در ايران)

ژمناستيك 2

بسكتبال2

مقدمات بيومكانيك ورزشي

كشتي2

فيزيولوژي ورزشي3

علم تمرين1

علم تمرين2

تربيت بدني1

رشد و تكامل حركتي

دو و ميداني2

شنا1

حركات اصلاحي

فوتبال2

واليبال2

فيزيولوژي ورزشي2

بدمينتون 1

بدمينتون 2

تربيت بدني و ورزش معلولين

فيزيولوژي ورزشي1

مقدمات روش تحقيق

آمادگي جسماني2

هندبال2

حركت درماني

حقوق ورزشي

تغذيه ورزشي-تغذيه و ورزش

حركت شناسي ورزشي

تنيس روي ميز1


نمونه سئوالات تربیت بدنی نيمسال اول89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : یکشنبه دوازدهم دی 1389 - 13:52 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

رياضيات پايه و مقدمات آمار

فيزيك

شيمي عمومي

رياضيات پايه و مقدمات آمار

فيزيك

شيمي عمومي

آناتومي انسان

حركت شناسي ورزشي

دووميداني1

رشد و تكامل حركتي

دووميداني2

يادگيري حركتي

هندبال1-هندبال

مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی

بستکبال1

فیزیولوژی ورزشی2

شنا2

 

بسکتبال2

 

 

هندبال2

 

 

حقوق ورزشی

 

 

حرکت درمانی

 

 

سنجش و اندازه گیری کاربردی

 

 

زبان تخصصی1-متون خارجی تخصصی

 

 

مدیریت تاسیسات ورزشی

 

 

تغذیه و ورزش –تغذیه ورزشی

 

 

علم تمرین1

 

 

تربیت بدنی1

 

 

تربیت بدنی2

 

 

تربیت بدنی1

 

 

تربیت بدنی2

 

 

مدیریت عمومی

 

 

سرپرستی و مدیریت اردوها و کاروانهای ورزشی

 

 

مدیریت ورزشهای هوای آزاد

 

 

مدیریت آموزشی

 

 

متون خارجی تخصصی2

 

 

فیزیولوژی انسانی

 

 

تنیس روی میز1

 

 

والیبال1

 

 

والیبال2

 

 

حرکات اصلاحی

 

 

بدمینتون1-بدمینتون خواهران

 

 

فیزیولوژی ورزشی1

 

 

فوتبال1-فوتبال

 

 

بدمینتون2

 

 

تربیت بدنی و ورزش معلولین

 

 

اصول و مبانی تربیت بدنی-اصول و فلسفه تربیت بدنی

 

 

مدیریت سازمانهای ورزشی-مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش

 

 

کمکهای اولیه

 

 

ژمناستیک1

 

 

تنیس روی میز2

 

 

تاریخ تربیت بدنی-تاریخ تربیت بدنی در ایران

 

 

آسیب شناسی ورزشی

 

 

ژمناستیک2

 

 

مقدمات بیومکانیک ورزشی

 

 

تربیت بدنی در مدارس

 

 

مدیریت و طرز اجرای مسابقات

 

 

فوتبال2

 

 

کشتی2

 

 

مقدمات روش تحقیق

 

 

فیزیولوژی ورزشی3

 

 

بهداشت ورزشی-بهداشت و ورزش

 

 

علم تمرین2

 

 

اصول و مبانی تربیت بدنی –اصول و فلسفه تربیت بدنی

 

 

کاربرد آمار توصیفی در مدیریت

 

 

کاربرد کامپیوتر در مدیریت1

 

 

نظارت و ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی

 

 

شنا2

 

 

تاریخ تربیت بدنی-تاریخ تربیت بدنی در ایران

 

 

کاربرد کامپیوتر در مدیریت2

 

 

روابط عمومی و بین الملل

 

 

دو ومیدانی3

 

 

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

 

 

زبان تخصصی2

 

 

ساختار و ضوابط انواع سازمانهای ورزشی

 

 

مدیریت فضاها و اماکن ورزشی

 

 

مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی

 

 

روانشناسی کودکی و نوجوانی

 

 

روانشناسی تربیتی

 


نمونه سئوالات تربیت بدنی تابستان1389-امکان خرید تک درس

تاریخ ارسال : یکشنبه دوازدهم دی 1389 - 13:50 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات تربیت بدنی نيمسال دوم89-88امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : یکشنبه دوازدهم دی 1389 - 13:47 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات رشته تربيت بدني -سری اول و دوم - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : یکشنبه دوازدهم دی 1389 - 13:46 , در دسته بندی : تربيت بدني(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته تربيت بدني -سری اول- نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.آشنايي با كامپيوتر-1115014

2.اصول و مباني تربيت بدني-اصول و فلسفه تربيت بدني-1215021

3.مباني رواني و اجتماعي تربيت بدني-1215022

4.مديريت سازمانهاي ورزشي-مباني مديريت سازماندهي و برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش-1215025

5.تربي بدني و ورزش معلولين-1215020

6.تنيس روي ميز2-1215030

7.شنا2-1215031

8.فيزيولوژي ورزشي2-1215026

9.كمكهاي اوليه-1215027

10.شنا1-1215023و...

11.كشتي1-كشتي برادران-1215029-1215187

12.ژمناستيك1-1215028-1215175

13.بستكبال1-1215024

14.تاريخ تربيت بدني-تاريخ تربي بدني در ايران-1215032و...

15.آسيب شناسي ورزشي-1215033

16.مقدمات برنامه ريزي اموزش و درسي وبرنامه ريزي فعاليتهاي پرورشي-مباني برنامه ريزي آموزشي متوسطه-1211263و...

17.سنجش و اندازه گيري-1211264

18.مقدمات مشاوره و راهنمايي-اصول و فنون مشاوره و راهنمايي-1211265و...

19.تهيه و كاربرد و مواد آموزشي-1211266و...

20.مديريت اموزشي-1211267و...

21.فلسفه آموزش وپرورش –فلسفه تعليم و تربيت-1211269و...

22.روشها و فنون تدريس-كليات روشها و فنون تدريس-روشهاي ياددهي –يادگيري و كاربرد آن در دوره ابتدايي-1211272و...

23.زبان تخصصي1-متون خارجي تخصصي-1212158و...

24.متون خارجي تخصصي-زبان تخصصي1-1212158و...

25.متون خارجي تخصصي2-1212159

26.آمادگي جسماني1-آمادگي جسماني-1215001

27.تغذيه و ورزش-تغذيه ورزشي-1215004و...

28.تنيس روي ميز1-1215005

29.آناتومي انسان-1215003

30.واليبال1-1215006

31.حركات اصلاحي-1215011

32.بهداشت و ورزش-بهداشت ورزشي-1215007-1215055

33.زيست شناسي عمومي-1112004

34.دووميداني1-1215164-1215010

35.حركت شناسي ورزشي-1215008

36.فيزيولوژي انساني-1215002

37.دووميداني2-1215013

38.فيزيك عمومي-1113001

39.رشد و تكامل حركتي-1215012

40.يادگيري حركتي-1215016

41.فيزيولوژي ورزشي1-1215015

42.فوتبال1-فوتبال-1215181-1215017

43.شيمي عمومي-1114001

44.واليبال2-1215009

45.حركات اصلاحي-1215011

46.بدمينتون 1-بدمينتون خواهران-1215014-1215188

47.هندبال1-هندبال-1215019

48.بدمينتون2-1215018

49.سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني-1211115

50.رياضيات پايه و مقدمات آمار-1111017

لينك دانلود(دانلود رایگان)

***************************

نمونه سئوالات رشته تربيت بدني-سري دوم - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

51.مديريت و طرز اجراي مسابقات-1215038

52.تربيت بدني در مدارس-1215037

53.بستكبال2-1215035

54.فوتبال2-1215039

55.علم تمرين2-1215059

56.روانشناسي كودكي و نوجواني-1217171و...

57.روان شناسي تربيتي-1217172

58.مقدمات بيومكانيك ورزشي-1215036

59.علم تمرين1-علم تمرين-1215047-1215057

60.حقوق ورزشي-1215044و...

61.حركات درماني-1215046و...

62.مديريت تاسيسات ورزشي-1215053

63.سنجش و اندازه گيري كاربردي-1215049

64.بهداشت و ورزش-بهداشت رواني-1215055-1215007

65.متون خارجي تخصصي-زبان تخصصي1-1212158-1215052

66.مقدمات روش تحقيق-1215048

67.زبان تخصصي1-متون خارجي تخصصي-1215052و...

68.فيزيولوژي ورزشي3-1215051

69.آمادگي جسماني2-1215042

70.هندبال2-1215040

71.كشتي2-1215041

72.ژمناستيك2-1215034-1215180

 

 

لينك دانلود(دانلود رایگان)


نمونه سئوالات شیمی تابستان1390 -امکان خرید تک درس

تاریخ ارسال : یکشنبه دوازدهم دی 1389 - 13:44 , در دسته بندی : شیمی(كليه گرايشها) با

شيمي آلي2

شيمي فيزيك2

شيمي تجزيه2

شيمي تجزيه دستگاهي

شيمي محيط زيست

مباني شيمي پليمر

شيمي صنعتي1

شيمي صنايع معدني

شيمي صنعتي2

شيمي1

شيمي آلي1

شيمي فيزيك1

شيمي تجزيه1

شيمي معدني1

مباني شيمي كوانتومي

شيمي معدني2

طيف سنجي مولكولي

كاربرد طيف سنجي درشيمي آلي

شيمي آلي فلزي

شيمي هسته اي

شيمي فيزيك آلي

نظريه گروه در شيمي

تاريخ علم شيمي


نمونه سئوالات شیمی نيمسال دوم 89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : یکشنبه دوازدهم دی 1389 - 13:42 , در دسته بندی : شیمی(كليه گرايشها) با

رياضي1

رياضي2

معادلات ديفرانسيل

فيزيك پايه1

فيزيك پايه2

شيمي عمومي2

شيمي آلي2

شيمي فيزيك 1

شيمي تجزيه1

شيمي فيزيك2

شيمي تجزيه2

شيمي معدني1

شيمي معدني1

شيمي محيط زيست

روش استفاده از متون علمي شيمي

جداسازي و شناسايي تركيبات آلي

روش تجزيه مقادير بسيار كم

مباني شيمي پليمر

اصول محاسبات شيمي صنعتي

شيمي صنعتي1

شيمي و تكنولوژي رنگ

شيمي وصنعتي2

شيمي و تكنولوژي چرم

اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي

مباني كامپيوترو برنامه سازي

اسپكتروسكوپي تجزيه اي1

كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي

شيمي تجزيه و پيشرفته

الكتروشيمي تجزيه اي

ترموديناميك آماري1

شيمي فيزيك پيشرفته

تاريخ علم شيمي

خوردگي فلزات

شيمي صنايع معدني

الكتروشيمي صنعتي

شيمي آلي3

طيف سنجي مولكولي

شيمي عمومي1

اصول صنايع شيميايي

مباني شيمي كوانتومي

سنتز تركيبات آلي

شيمي آلي پيشرفته

شيمي آلي فلزي

شيمي فيزيك آلي

شيمي آلي1

شيمي كوانتومي2


نمونه سئوالات شیمی نيمسال اول89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : یکشنبه دوازدهم دی 1389 - 13:41 , در دسته بندی : شیمی(كليه گرايشها) با

معادلات دیفرانسیل

ریاضی1

ریاضی2

فیزیک پایه1

فیزیک پایه(2)

شیمی1

شیمی آلی1

شیمی فیزیک 1

شیمی تجزیه 1

شیمی آلی3

شیمی فیزیک 2

شیمی تحزیه 2

شیمی معدنی1

زبان تخصصی

شیمی تجزیه دستگاهی

شیمی معدنی2

شیمی محیط زیست

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

روش استفاده ازمتون علمی شیمی

شیمی آلی فلزی

شیمی فیزیک آلی

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

شیمی دارویی

روش تحزیه مقادیر بسیار کم

مبانی شیمی پلیمر

خوردگی فلزات

اصول محاسبات شیمی صنعتی

شیمی صنعتی1

شیمی و تکنولوژی رنگ

شیمی صنعتی2

شیمی و تکنولوژی چرم

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

شیمی عمومی2

شیمی آلی2

مبانی شیمی کوانتومی

سنتز مواد آلی

اصول صنایع شیمیایی

شیمی هسته ای

نظریه گروه در شیمی

تاریخ علم شیمی

الکتروشیمی صنعتی

شیمی و تکتولوژی نفت

شیمی و تکنولوژی مواد غذایی


نمونه سئوالات شیمی تابستان1389-امکان خرید تک درس

تاریخ ارسال : شنبه یازدهم دی 1389 - 18:31 , در دسته بندی : شیمی(كليه گرايشها) با

شيمي آلي1

شيمي فیزیک1

شيمي تجزیه1

شيمي فیزیک2

شیمی تجزیه دستگاهی

شیمی معدنی2

شیمی محیط زیست

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

شیمی فیزیک آلی

تاریخ علم شیمی

شیمی صنعتی1

شیمی صنعتی2

معادلات دیفرانسیل

فیزیک پایه1

شیمی1

شیمی آلی2

شیمی تجزیه2

شیمی معدنی1

مبانی شیمی کوانتومی

طیف سنجی مولکولی

شیمی آلی فلزی

شیمی هسته ای

نظریه گروه در شیمی

مبانی شیمی پلیمر

شیمی صنایع معدنی

اصول بیو شیمی


نمونه سئوالات شیمی نيمسال دوم89-88امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : شنبه یازدهم دی 1389 - 18:28 , در دسته بندی : شیمی(كليه گرايشها) با

ریاضی1

ریاضی عمومی2

معادلات دیفرانسیل

فیزیک1

فیزیک پایه2

شیمی عمومی1

شیمی عمومی2

شیمی آلی2

شیمی فیزیک1

شیمی آلی3

شیمی فیزیک2

شیمی تجزیه2

شیمی معدنی1

مبانی شیمی کوانتومی

زبان تخصصی شیمی

شیمی تجزیه دستگاهی

اصول صنایع شیمیایی

شیمی معدنی2

شیمی محیط زیست

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

شیمی آلی فلزی

شیمی فیزیک آلی

جداسازی و شناسائی ترکیبات آلی

مبانی شیمی پلیمر

خوردگی فلزات

اصول محاسیات شیمی صنعتی

شیمی صنعتی

شیمی صنعتی2

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

شيمي آلی(1)

شيمي تجزیه(1)

سنتز ترکیبات آلی

طیف سنجی مولکولی

شیمی هسته ای

نظریه گروه در شیمی

مبانی بیوشیمی-اصول بیو شیمی

تاریخ علم شیمی

الکتروشیمی صنعتی

شیمی صنایع معدنی

شیمی و تکنولوژی نفت

شیمی و تکنولوژی مواد غذایی


نمونه سئوالات رشته شيمي - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : شنبه یازدهم دی 1389 - 18:27 , در دسته بندی : شیمی(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته شيمي - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.شیمی فیزیک آلی-1114046

2.فیزیک پایه1-1113079و...

3.شیمی صنعتی1-1114064

4.اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی-1114078

5.شیمی صنایع معدنی-1114067

6.مبانی شیمی پلیمر-1114056

7.شیمی و تکنولوژی نفت-1114072

8.شیمی فیزیک1-1114016

9.فیزیک پایه2-1113081و...

10.شیمی فیزیک2-1114021

11.شیمی عمومی1-شیمی عمومی-1114008و...

12.شیمی آلی2-1114014

13.شیمی تجزیه-1114018

14.مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی-1115018و...

15.ریاضی عمومی1-1111024

16.شیمی معدنی2-1114035

17.جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی-1114047

18.خوردگی فلزات-1114062

19.نظریه گروه در شیمی-1114049

20.معادلات دیفرانسیل-1111026

21.شیمی تجزیه دستگاهی-1114031

22.سنتز مواد آلی-1114029

23.طیف سنجی مولکولی-1114039

24.زبان تخصصی شیمی-1114028

25.شیمی معدنی 1-1114025

26.کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی-1114040

27.مبانی شیمی کوانتومی-1114027

28.شیمی عمومی2-1114010

29.شیمی و تکنولوژی مواد غذایی-1114075

30.شیمی آلی فلزی-1114042

31.شیمی هسته ای-1114044

32.شیمی تجزیه 2-1114023

33.فیزیک پایه2-1113087و...

34.شیمی محیط زیست-1114037و...

35.اصول صنایع شیمیایی-1114033

36.شیمی صنعتی2-1114071

37.الکتروشیمی صنعتی-1114065

38.مبانی بیوشیمی-اصول بیوشیمی-1114050و...

39.تاریخ علم شیمی-1114061و...

40.شیمی آلی3-1114020

41.شیمی آلی1-1114012

42.اصول محاسبات شیمی صنعتی-1114063

43.ریاضی عمومی2-1111025و...

لينك دانلود(دانلود رایگان)

پاسخنامه تعدادی از نمونه سئوالات


نمونه سئوالات صنایع و مدیریت پروژه تابستان1390-امکان خرید تک درس

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 18:56 , در دسته بندی : صنایع ومديريت پروژه(كليه گرايشها) با

مديريت كارگاه و منابع انساني

قوانين حاكم بر پروژه

رياضيات و كاربرد آن در مديريت1 و...

رياضي عمومي2

مديريت منابع انساني

معادلات ديفرانسيل

فيزيك پايه2

مدارهاي الكتريكي1-مدار الكتريكي

مدارهاي الكترونيكي- الكترونيك1

سيستم هاي عامل-اصول سيستم هاي عامل-سيستم هاي عامل

ترميم و تقويت سازه

روشهاي ساخت1

روشهاي ساخت2

تحقيق در عمليات1

آمار و احتمال مهندسي

مديريت مهندسي

استاتيك

مقاومت مصالح1

ارزيابي كار و زمان

برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديهاي 1

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

مهندس عوامل انساني

مهندس ارزش

برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديهاي 2

برنامه ريزي نگهداري و تعميرات

برنامه ريزي توليد

تحقيق در عمليات2

ارزيابي فني و اقتصادي طرح ها

تحليل سيستم ها

اصول شبيه سازي

كنترل كيفيت آماري

اقتصاد مهندسي

اصول شبيه سازي

فيزيك پايه1

ديناميك و ارتعاشات

ديناميك ماشين

تئوري صف و مدل هاي احتمالي

برنامه ريزي حمل و نقل

تجزيه و تحليل و طراحي سيستمهاي اطلاعاتي

تئوري تصميم گيري

ايمني و بهداشت صنعتي

نظريه فازي و كاربردآن

مباحث منتخب در مهندسي صنايع

مهارت تحصيلي در نظام آموزش از راه دور

فيزيك پايه1

اقتصاد عمومي

مهندسي سيالات

مديريت ايمني كارگاه

تاسيسات زير بنايي و ساختماني

اصول و مدیریت پیمان

اصول و فنون نظارت بر اجرا

مدیریت بحران و ریسک

تحقیق در عملیات1

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

نرم افزارهای متره و برآورد

اجرای پل

هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب

تحلیل سازه2

اصول مهندسی زلزله

طراحی سازه های بنایی

طراحی اجرایی1-طراحی اجرایی 1 و پروژه

طراحی اجرایی2-طراحی اجرایی 2 و پروژه

هیدرولیک


نمونه سئوالات صنايع و مديريت پروژه نيمسال دوم 89-90 -امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 18:55 , در دسته بندی : صنایع ومديريت پروژه(كليه گرايشها) با

ساختمان گسسته-رياضيات گسسته-ساختمان هاي گسسته

معماري كامپيوتر

مهندسي نرم افزار1-اصول طراحي نرم افزار

برنامه سازي رايانه

كاربرد كامپيوتردر مهندسي صنايع

ساختمان داده ها

كاربرد آمار واحتمال در مهندسي صنايع

تحقيق در عمليات1

اقتصاد مهندسي

مباني مهندسي برق

نقشه كشي عمومي

سيستمهاي پرداخت حقوق و دستمزد

مهندسي عوامل انساني

مديريت فناوري

مهندسي ارزش

زبان تخصصي

اصول حسابداري

مديريت مالي و حسابداري پروژه

مديريت كيفيت و بهره وري

سيستم هاي اطلاعات مديريت

مديريت استراتژيك

استانداردهاي مديريت پروژه

تحليل سازه1

اجراي متره و برآورد

ریاضی1

معادلات دیفرانسیل

مدارهای الکتریکی1-مدار الکتریکی

ساختمان گسسته-ریاضیات گسسته-ساختمان های گسسته

مدارهای الکترونیکی-الکترونیک1

معماری کامپیوتر

سیستم های عامل-اصول سیستم های عامل-سیستم های عامل

مهندسی نرم افزار1-اصول طراحی نرم افزار

مبانی مهندسی برق

نقشه کشی عمومی

مدیریت منابع انسانی

استانداردهای مدیریت پروژه


نمونه سئوالات صنايع و مديريت پروژه نيمسال اول 89-90 -امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 18:53 , در دسته بندی : صنایع ومديريت پروژه(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم های گذشته****


نمونه سئوالات صنايع و مديريت پروژه تابستان1389-امکان خرید تک درس

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 18:38 , در دسته بندی : صنایع ومديريت پروژه(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم های گذشته****


نمونه سئوالات صنایع و پروژه -نيمسال دوم89-88امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 13:1 , در دسته بندی : صنایع ومديريت پروژه(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم های گذشته****


نمونه سئوالات رشته مهندسی صنایع-سری اول - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 13:0 , در دسته بندی : صنایع ومديريت پروژه(كليه گرايشها) با

نمونه سئوالات رشته مهندسی صنایع-سری اول - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

1.آمار و احتمال مهندسی-1122002

2.فیزیک پایه1-1113101

3.برنامه ریزی و کنترل تولید و موجود های 2-1122019

4.کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع-1115180

5.ارزیابی کار و زمان-1122013

6.فیزیک پایه2-1113103

7.طرح ریزی واحدهای صنعتی-1122015

8.برنامه ریزی حمل و نقل-1122027

9.فیزیک پایه1-1113101

10.کاربرد آمارو احتمال در مهندسی صنایع-1117079-1122078

11.ریاضی عمومی1-1111108و...

12.مهندسی ارزش-1122018و...

13.برنامه سازی رایانه-1115178و...

14.برنامه ریزی و کنترل تولید و موجود ها1-1122014

15.نقشه کشی عمومی-1122012

16.برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات-1122020

17.مهندسی عوامل انسانی-1122017

18.مبانی مهندسی برق-1112010

19.فرایندهای تولید-1122008

20.اقتصاد مهندسی-1122079

21.کنترل کیفیت آماری-1117080و...

22.تحقیق در عملیات2-1122022

23.ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها-1122023

24.مقاومت مصالح1-1122009

25.مدیریت مهندسی-1122003و...

26.روشهای محاسبات عددی-1115179و...

27.ایمنی و بهداشت صنعتی-1122031

28.ریاضی عمومی2-1111109

 

لينك دانلود(دانلود رایگان)

 

نمونه سئوالات رشته مهندسی صنایع-سری دوم - نيمسال اول 89-88- دسترسي براي همه آزاد

29.خلاقیت حل مساله تفکر راهبردی-1217173

30.مدیریت و کنترل پروژه-1218104و...

31.زبان تخصصی-1212162و...

32.مبانی و اصول سازمان و مدیریت-1218102و...

33.اقتصاد مهندسی-1122079و...

34.کاربردآمار و احتمال در مهندسی صنایع-1122078و...

35.مباحث منتخب-1122034

36.مدیریت مهندسی-1122080و...

37.مهارت تحصیلی در نظام آموزش ازراه دور-1211275

38.اصول حسابداری-1214063

39.معادلات دیفرانسیل-1111110

40.مهارت زندگی-1211274

41.مدیریت منابع انسانی-1218108و...

42.مدیریت و کنترل پروژه-1218114و...

43.اصول بازاریابی-1218106

44.مدیریت استراتژیک-1218109

45.مدیریت مالی-1218107

46.اقتصاد عمومی-1221024

47.تحقیق در عملیات1-1222001و...

48.اصول شبیه سازی-1222025

49.مبانی کارآفرینی-1234027

50.استاتیک-1122005

51.سیستمهای اطلاعات مدیریت-1218105و...

52.مدیریت کیفیت و بهره وری-1218113-1218103

53.تجزیه،تحلیل،طراحی سیستم های اطلاعاتی-1122029و...

 

 

لينك دانلود(دانلود رایگان)


نمونه سئوالات مدیریت تابستان1390-امکان خرید تک درس

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 12:57 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

مباني سازمان و مديريت-مباني و اصول سازمان و مديريت و...

مباني مديريت دولتي1

رو ش تحقيق در مديريت-مباني روش تحقيق

مديريت منابع انساني

سيستمهاي اطلاعاتي مديريت

سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري

روابط كار در سازمان

تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي-تصميم گيري و تعيين خط مشي صنعتي

مديريت تحول سازماني

مباحث ويژه در مديريت دولتي

مديريت توليد

سيستم هاي خريد،انبارداري و توزيع-سيستم هاي خريد،توزيع و انبارداري

كنترل پروژه

بازاريابي بين الملل

بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها-بهره وري وتجزيه در بخش صنعت

بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها-بهره وري وتجزيه در بخش صنعت

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت-سيستم هاي اطلاعات مديريت

بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها-بهره وري وتجزيه تحليل در بخش صنعت

بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمان

بازاريابي بين المللي

مديريت صادرات و واردات

تحقيقات بازاريابي

حقوق بازرگاني بين المللي

بازاريابي و مديريت بازار

مديريت توسعه

مديريت تعاونيها

فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

بازاريابي و مديريت بازار

زبان تخصصي2

مديريت بازاريابي

تجارت الكترونيك1

مديريت اسلامي پيشرفته

بهره وري و تجزيه تحليل آن در سازمان

كارآفريني-روشها و فنون توانمندسازي-مباني كارآفريني

آداب سفر دراسلام

آشنايي با موزه هاي ايران و آشنايي با موزه هاي جهانگردي

قوانين و مقررات حقوقي جهانگردي

برنامه ريزي و سرپرستي گشتهاي جهانگردي

مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي

مديريت دولتي2

مديريت سازمانهاي محلي و شهرداريها-مديريت شهرداريهاي سازمانهاي محلي

مديريت توسعه

سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روشها

مديريت تطبيقي

حفاظت صنعتي

بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي

طرح ريزي و تعميرات و نگهداري

تحقيق در عمليات3

مديريت كارخانه

كارسنجي و روش سنجي-كارسنجي

مديريت كيفيت و بهره وري

مديريت و كنترل پروژه

مديريت مالي1

مديريت استراتژيك

مديريت كيفيت و بهره وري

تحقيق در عمليات1

مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن

بازاريابي و مديريت بازار- اصول بازاريابي

بازرگاني بين المللي

مديريت استراتژيك

تجارت الكترونيك

تجارت بين الملل

حسابداري مديريت

زبان تخصصي3

زبان دوم 2فرانسه

بازاريابي بين الملل

اصول و مباني مديريت اسلامي

روش تحقيق در مديريت

مباني مديريت صنعتي

برنامه ريزي توسعه جهانگردي


نمونه سئوالات مدیریت نيمسال دوم 89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 12:56 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

رياضيات و كاربرد آن در مديريت1 و...

رياضيات و كاربرد آن در مديريت2 و...

زبان تخصصي1

زبان تخصصي3

زبان تخصصي4

زبان تخصصي2

متون زبان خارجه در مديريت آموزشي

متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي و درسي

زبان تخصصي مشاوره

زبان تخصصي 4

زبان تخصصي 2

زبان تخصصي 3

زبان تخصصي اقتصاد و مديريت

زبان تخصصي 2

فراگرد تنظيم و كنترل بودجه

حسابرسي1

مديريت مالي1

نحوه تنظيم و كنترل بودجه ريزي

مديريت توليد

روانشناسي عمومي

روانشناسي صنعتي

گذراندن اوقات فراغت-جامعه شناسي اوقات فراغت

روش تحقيق در مديريت،مباني روش تحقيق ،روش تحقيق

آداب سفر در اسلام

مباني مديريت دولتي1

مديريت رفتار سازماني،رفتار سازماني

مديريت منابع انساني

سيستمهاي اطلاعات مديريت

سيرانديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري

مديريت توسعه

روابط كار درسازمان

تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي

سازماندهي اصلاح تشكيلات و روشها

مديريت تحول سازماني

مباحث ويژه در مديريت دولتي

مديريت تطبيقي

حقوق اساسي

بازاريابي و مديريت بازار

بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي

طرح ريزي و تعميرات و نگهداري

تحقيق در عمليات3

كارسنجي-كارسنجي و روش سنجي

تحقيق در عمليات2

مديريت توليد

بازاريابي بين المللي-بازاريابي بين الملل

حقوق بازرگاني بين المللي

حسابداري و حسابرسي دولتي

زبان تخصصي3

اقتصاد كلان-اصول علم اقتصاد2

مباني و اصول سازمان و مديريت-اصول مديريت-اصول و مباني مديريت و...


نمونه سئوالات مدیریت نيمسال اول89-90امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 12:55 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****


نمونه سئوالات مدیریت تابستان 1389-امكان خريد تك درس

تاریخ ارسال : جمعه دهم دی 1389 - 12:54 , در دسته بندی : مديريت(كليه گرايشها) با

بزودی

------------------------------------------------------------------------------------

***** سایر ترم ها****آخرین مطالب

» نمونه سئوالات 12ترم اخیر پیام نور بترتیب حروف الفبای فارسی ( پنجشنبه پنجم دی 1392 )
» خرید آنلاین نمونه سئوالات با پاسخ ( دوشنبه دوم دی 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 5 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 4 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 3 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 2 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» لیست نمونه سئوالات به تفکیک حروف الفبا مركز مقاله-سری 1 ( پنجشنبه شانزدهم آبان 1392 )
» اطلاعیه سایت 92/01/22 ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته الهیات و کلیه گرایش ها ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات الهيات نیمسال اول 91-92-خرید تک درس(33 عدد) ( پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات علوم تربیتی نیمسال اول 91-92-خرید تک درس ( چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 )
» نمونه سئوالات رشته مديريت و کلیه گرایش ها ( یکشنبه هجدهم فروردین 1392 )